Oudervereniging


De Oudervereniging (OV) is een vereniging van en voor alle ouders van kinderen van De Grasspriet.
Wanneer uw kind op school zit, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging.

Leden van deze vereniging kunnen middels verkiezingen zitting nemen in het bestuur.
Er is een geregeld overleg van de OV, waarbij de directie altijd als afgevaardigde van het team (onderwijzend personeel) aanwezig is.
Tijdens de jaarvergadering in de loop van ieder schooljaar kunnen alle ouders hun inbreng geven en worden nieuwe OV-leden voorgesteld.

De bestuursleden van de OV nemen deel aan een of meerdere commissies, bestaande uit teamleden en OV-leden. Deze commissie organiseert een bepaalde activiteit. Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij een bepaald thema en/of het te voorzien van educatieve waarden. Vaak wordt voor een activiteit ook de hulp ingeroepen van andere ouders.

Van iedere activiteit wordt vooraf een draaiboek gemaakt met planning en taakverdeling. Tussentijds vinden bijeenkomsten en overleg plaats. Na afloop wordt een evaluatie opgesteld. Ook worden de financiën verantwoord bij de penningmeester. De commissie is van te voren op de hoogte van het te besteden budget voor de activiteit en beheert dit ook.

Leden oudervereniging:
- Bernice Slot, voorzitter
- Sarah van Hout, secretaris
- Niels van Lierop, penningmeester
- Gitte Boudry
- Frank Damen
- Kim van der Elst
- Ingrid Rooijakkers
- Danielle Schrijvers
- Karin van Sebille
- Winnie Trienekens

 Op 17 januari jl. heeft de jaarvergadering van de Ouderraad plaatsgevonden.
Daarbij zijn de financiën beproken, is de ouderbijdrage voor volgend schooljaar vastgesteld, is verslag gedaan van alle activiteiten van afgelopen schooljaar en zijn leden benoemd en hernoemd.
In de notulen kan je alles teruglezen die u kunt downloaden onderaan deze pagina.